Artikel 1 Definities

 1. Sailby is een V.O.F. die zich ten doel stelt het aanbieden van een online platform voor de huur en verhuur van zeilboten, om zo zeilbooteigenaren en opstappers met elkaar te verbinden voor leerzame en sportieve ervaringen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Zeiler’ verstaan: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de Diensten van Sailby en Sailby de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opstapper’ verstaan: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een rechtsbetrekking aangaat met Zeiler door middel van het platform van Sailby.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Sailby en Zeiler, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Sailby en/of door haar ingeschakelde derden aan Zeiler geleverde diensten, inhoudende het aanbieden van een platform voor Zeiler om zijn zeilervaring op aan te bieden, alsmede alle andere door Sailby ten behoeve van Zeiler verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Zeiler worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website sailby.co.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Zeiler en Sailby gesloten Overeenkomsten waarbij Sailby Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Sailby overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Zeiler worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Zeiler.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Zeiler kan op de Website van Sailby vrijblijvend en gratis een account aanmaken.
 2. De Overeenkomst tussen Zeiler en Sailby komt tot stand op het moment dat Zeiler een advertentie plaatst op de Website. Hierbij aanvaardt Zeiler tevens deze Algemene voorwaarden.
 3. Deze overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Zeiler en andere partijen, ondanks dat Sailby beide partijen samen heeft gebracht. Sailby is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Sailby zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Sailby heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Sailby de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. De Zeiler draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sailby aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Zeiler redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sailby worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sailby zijn verstrekt, heeft Sailby het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Zeiler in rekening te brengen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Zeiler Sailby hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Sailby dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Kosten, honorering en betaling

 1. Het aanbieden van ervaringen door Zeiler is geheel kosteloos.
 2. Op het moment dat een Opstapper een ervaring van Zeiler boekt, betaalt de Opstapper 3 euro boekingskosten. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en deze boekingskosten.
 3. De Zeiler draagt van elke boeking 15% van de totaalprijs af aan Sailby. Dit wordt automatisch verrekend met de uitbetaling van Sailby aan de Zeiler.
 4. Sailby betaalt de Zeiler het bedrag waar hij recht op heeft binnen 7 werkdagen vanaf het moment dat de boeking heeft plaatsgevonden.
 5. Indien Sailby om welke reden dan ook niet het bedrag bedoelt in lid 4 van dit artikel binnen de gestelde termijn betaalt, is Sailby niet van rechtswege in verzuim. De Zeiler dient Sailby hier schriftelijk op te wijzen. Indien Sailby dan alsnog niet betaalt, dient de Zeiler Sailby in gebreke te stellen. Alsdan is Sailby de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Sailby in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de Zeiler besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Sailby, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 Annulering

 1. Het staat de Zeiler vrij om te kiezen uit de volgende drie verschillende annuleringsmogelijkheden voor de Opstapper:
  1. Soepel: tot 24 uur voor de datum van de boeking kosteloos annuleren.
  2. Gemiddeld: tot 3 dagen voor de datum van de boeking kosteloos annuleren, tussen 3 dagen en 24 uur voor de datum van de boeking 50% van het totaalbedrag aan annuleringskosten en 24 uur voor de boeking 100% van het totaalbedrag aan annuleringskosten.
  3. Streng: tot 7 dagen voor de datum van de boeking kosteloos annuleren, tussen 7 dagen en 2 dagen voor de datum van de boeking 50% van het totaalbedrag aan annuleringskosten en 2 dagen voor de boeking 100% van het totaalbedrag aan annuleringskosten.
 2. Indien blijkt dat de Zeiler, om welke reden dan ook, niet op de overeengekomen datum de zeilboot ter beschikking kan stellen aan de Opstapper, dan dient de Zeiler het volledige bedrag terug te betalen aan de Opstapper.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Sailby is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een van de overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen door middel van het platform van Sailby, inhoudende de overeenkomsten tussen Opstapper en Zeiler.
 2. Zeiler vrijwaart Sailby voor alle aansprakelijkheid omtrent non-conformiteit van de zeilervaring of het niet ter beschikking stellen van de zeilboot aan Opstapper.
 3. Sailby is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Sailby is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Sailby is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.
 6. Indien Sailby aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Zeiler is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Sailby met betrekking tot haar Diensten.
 7. De aansprakelijkheid van Sailby is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Sailby niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Zeiler betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sailby.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Sailby, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Sailby zelf of een derde, het niet komen opdragen van Opstapper op de startdag, abnormale weersomstandigheden waardoor de boeking niet door kan gaan, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Sailby, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Sailby overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Sailby heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Sailby kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Sailby behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Zeiler garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Sailby van gegevens. Zeiler zal Sailby vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 Artikel 11 Klachtenregeling

Indien Zeiler een klacht heeft dient Zeiler dit schriftelijk te zenden aan [email protected].

Artikel 12 Identiteit van Sailby

 1. Sailby is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66403049 en is gevestigd aan het Leuvenplein 294 {3584LP) te Utrecht.
 2. Sailby is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website sailby.co.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sailby en haar Zeiler is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Sailby en Zeiler mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland locatie Utrecht.

 

Disclaimer

De door Sailby verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sailby streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

Sailby aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Zeilbooteigenaren en opstappers dienen te allen tijde de geldende wetten en regelgeving omtrent het zeilen na te leven. Dit houdt onder andere maar niet uitsluitend in dat iedereen een geldig vaarbewijs heeft, er niet meer dan 12 personen tegelijk aan boord zijn, het schip minder lang is dan 12 meter en er altijd een marifoon aan boord is. Sailby aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die staat vanwege het niet naleven van de geldende wetten en regelgeving.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Sailby.